5. Disclaimer
Aansprakelijkheidsbeperking (disclaimer)
Hieronder staat de aansprakelijkheidsbeperking (disclaimer) van de Lingvistica websites.
graphic
 
Bepalingen vooraf
 
Onder website wordt verstaan alle webpagina's waarvan de bestanden zijn opgeslagen  op de  webruimte van het domein semanta.nl en met insluiting van voorgenoemde  (indirect) gehyperlinkt  zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze  webpagina's voldoen aan het criterium  genoemd in 'bepalingen vooraf';
De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze  disclaimer  met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, client-side scripts, geluids- en video-  fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van  content/inhoud bedoeld;
Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen,  bekijken,  raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren,  van diensten  gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen). Zonder  uitsluitsel van en beperking  tot bovengenoemde voorbeelden;
Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
Lingvistica: Eigenaar website semanta.nl
Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan  (delen  van) de website te kopieen mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste  versie van de  website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het  doel gedaan is om  Lingvistica  schade toe te brengen, onder een ander domein online  te plaatsen, e-mail adressen  of andere contactgegevens van de website af te nemen om  hiermee misbruik te plegen, zoals:  spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke  andere vorm van misbruik die hierboven niet is  beschreven of aangeduid met een  voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de  Nederlandse wet.
Disclaimer
Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd  punt is  van toepassing op de website;
Lingvistica  draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of  toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Lingvistica  niet aansprakelijk voor  onjuistheden  of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
Lingvistica  staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of  geschikt  voor een bepaald doel is;
Lingvistica  is niet aansprakelijkheid voor schade;
Toegebracht door de website
Voortvloeiend uit het gebruik van de website
In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen  raadplegen
Ook is Lingvistica  gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
Lingvistica  behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen  op, toe te  voegen aan of te verwijderen van de website;
Lingvistica  behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder  verdere  aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Lingvistica  niet aansprakelijk  voor gevolgen  (schade) als gevolg van het be�indigen van de website;
Lingvistica  is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe  hyperlinks;
Lingvistica  behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website  en de  daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-  bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in  geval van  misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te  monitoren of u de toegang  tot de website te ontzeggen
De gebruiker vrijwaart Lingvistica , de klanten  van Lingvistica , vertegenwoordigers,  handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke  maatregelen en de  kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het  misbruik van de website of  inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;
Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, kunt u contact opnemen met de  Lingvistica bv.
ingvistica bv BTW: NL810085136B01 KvK: 18062655 Tel:+31+06-4807 8750